NỢ KHÓ ĐÒI – LÀM SAO ĐỂ THU HỒI ĐƯỢC NHANH?

Bởi Dt Long

Nợ khó đòi là 1 vấn đề lớn của các doanh nghiệp, ảnh hưởng tới dòng tiền kinh doanh và đầu tư. I. Thế nào là nợ khó đòi? Nợ khó đòi là các khoản nợ đã quá hạn thanh toán hoặc nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do…